آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی وشوراهای پژوهشی- بیمارستان های آموزشی

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی وگسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده ازظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی، پژوهشی و درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش دربیمارستانهای آموزشی تشکیل شدند.

 

 آیین نامه های کلی واحد توسعه تحقیقات بالینی: PDF File

آیین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج): PDF File

 

.