آموزش مجازي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 پروپوزال نويسي: اهداف و فرضيات پژوهش

 پروپوزال نويسي: نمونه گيري  انواع مطالعات و بررسي مطالعات مورد شاهدي  
     

 
 پروپوزال نويسي: مطالعات توصيفي   پروپوزال نويسي: بيان مساله و مرور متون  فیلم آموزشی نقش دخانیات در بیماری کرونا   
       

 

 آموزش P value به زبان ساده