تماس با ما

با ما در تماس باشید

شماره های تماس : ۰۵١٣٨۰١٢۶٩٣ - ۰۵١٣٨۴١٧۴۰٣
http://crdc.mums.ac.ir : وب سایت
ایمیل: GHH.CRU@mums.ac.ir
آدرس : مشهد-مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)- ساختمان نرجس-طبقه اول-انتهای سالن- واحد توسعه تحقیقات بالینی