امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

 در جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/01/24  طرحهای زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره971747 با عنوان: "بررسی میزان مرگ و میر مرتبط با بیماریهای عروق کرونری و عوامل مرتبط با آن"
 • طرح شماره 971856 با عنوان: "اهمیت بیان ژنهای کد کننده β-catenin و خانواده ژنی TRIM در سرطان معده"

 

 در جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/04/18 طرحهای زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره 961115 با عنوان: " بررسی سواد سلامت دهان در والدین کودکان 3-6 ساله مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و مقایسه ان با وضعیت سلامت دندانهای کودک"
 • طرح شماره961819 با عنوان: " بررسی میزان بیانLncRNA PANDAR دربیماران مبتلا به سرطان کبد و ارزیابی ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماری "
 • طرح شماره961907با عنوان: "بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات سزارین های انجام شده در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1385تا1395
 • طرح شماره961908با عنوان: " بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات فراوانی تومورهای مختلف غدد بزاقی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) در یک بازه زمانی ده ساله (1395-1385)

 

 در جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/05/08  طرحهای زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره 980563 با عنوان: "مشارکت والدین در مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان: یک مرور سیستماتیک"
 • طرح شماره 960637 با عنوان: " بررسی سطح دانش، نگرش و موانع موجود در برابر انجام پژوهش های حوزه سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد"
 • طرح شماره 961022 با عنوان: " بررسی فراوانی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"
 • طرح شماره970646با عنوان: "بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی و وقوع تشنج در کودکان تبدار با و بدون تشنج (مرور سیستماتیک)"

 

 در جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/07/23  طرحهای زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره 961948با عنوان: "برآورد مدت اقامت بیماران گیرنده کلیه و کشف عوامل مرتبط با آن با استفاده از تکنیک‌های داده ‌کاوی: رویکرد مبتنی بر درخت تصمیم و ماشین‌های بردار پشتیبان
 • طرح شماره970753با عنوان: " بررسی ارزش پروگنوستیک سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به انواع سرطانها: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز

 

  در تاریخ 98/08/21 طرح زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره 980999 با عنوان: "مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی سطح سرمی کلاسترین در بیماران مبتلا به انواع سرطانها"

 

  در جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/10/10 طرحهای زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره 981149 با عنوان: "بررسی ارزش پروگنوستیک RNAهای حلقوی در بیماران مبتلا به سرطانهای سیستم گوارشی"
 • طرح شماره 981266 با عنوان: بررسی وضعیت خودکارآمدی پژوهشی و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی در دانشجویان پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399
 • طرح شماره 981252 با عنوان: " بررسی فراوانی عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399"

 

  در جلسه شورای پژوهشی مورخ98/11/01 طرحهای زیر مورد بررسی و داوری قرار گرفت:

 

 • طرح شماره 981337 با عنوان: " بررسی ارزش بالینی بیان ژنهای TRIM16 و TRIM24در پروگنوز بیماران مبتلا به سرطان معده "
 • طرح شماره 981347 با عنوان: " بررسی بروز سرطان پستان و دهانه رحم و توزیع جغرافیایی آن در زنان استان اصفهان در سال1397"

 

 

  جلسات شورای پژوهشی سال 99 که بصورت مجازی برگزار شد و طرحهای زیر مورد بررسی و داوری و تایید قرار گرفت:

 

 • طرح شماره990578  با عنوان:بررسی کیفیت مقالات مستخرج شده از پایان نامه های دانشجویان مقطع عمومی و تخصص دانشکده پزشکی در طی سال های 1394 تا 1399 با استفاده از شاخص های علم سنجی
 • طرح شماره990498  با عنوان:«مقایسه فراوانی و شدت سو تغذیه پروتئین - انرژی در بیماران همودیالیزی با بیماران دیالیز صفاقی»
 • طرح شماره990905  با عنوان:تعیین اثر مداخلات فارماکولوژیک بر کنترل درد ناشی از تزریق پروپوفول: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • طرح شماره981896 با عنوان: بررسی اثربخشی دانه درمانی سوجوک با تخم شنبلیله در کنترل قند بیماران دیابتی- کارازمایی بالینی
 • طرح شماره981791  با عنوان:بررسی ارزش پروگنوستیک HIF-1α در بیماران مبتلا به سرطانهای سیستم گوارشی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • طرح شماره971856  با عنوان:بررسی میزان بیان ژنهای کد کننده β-catenin و خانواده ژنی TRIM در سرطان معده
 • طرح شماره981337  با عنوان:بررسی میزان بیان ژنهای TRIM16 و TRIM24 و ارزش پروگنوستیک آنها در بیماران مبتلا به سرطان معده
 • طرح شماره991472  با عنوان:بررسی ارزش بالینی سطح سرمی آدروپین در تشخیص زودرس نفروپاتی دیابتی