اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

    اهداف آموزشی

   ارتقاسطح دانش پژوهشی اعضاهیئت علمی

   ترویج نوآوریدرتدوین مقالات ودرنتیجه پرهیزازانجام هرگونه تقلب ادبی

  ترویج روحیه کارگروهی دربین محققین

  تاکیدبرلحاظ نمودن اخلاق درپژوهش وبهینه سازی استفاده ازبودجه

اهداف پژوهشی

   ایجادانگیزه پژوهشی دراعضا هیئت علمی

   کمک به ارتقاوترویج فرهنگ پ ژوهش درزمینه های مختلف علمی

   ترغيب وتوانمندسازی محققين درجهت انجام طرحهای کاربردی وجدید

  کمک به افزایش کیفیت مقالات نوشته شده

  همکاری علمی باسایرمراکزتحقیقاتی بارعایت آیین نامه مرکزتوسعه تحقیقات بالینی

  ارائه مشاوره تخصصی درانتخاب مجلات مربوط به رشته های تخصصی مختلف

  کمک به ارتقای دانشگاه علوم پزشکی مشهدوکشوردرسطح بين المللی باانتشارمقالات درمجلات معتبرعلمی وپژوهشی

اهداف اجرایی

  برگزاری کارگاههای آموزشی شامل روش تحقيق،نگارش پروپوزال بر اساس نوع مطالعه، مقاله نويسی،جستجوی منابع،اخلاق پژوهشی  

     و..

   بررسی و ویرایش علمی ونیزساختاری مقالات انگلیسی وفارسی

   کمک به سابمیت مقالات وسایرمراحل مربوطه جهت چاپ مقالات