امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
             خدمات واحد                                                 
 
 • 1.هدایت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هئیت علمی محترم به سمتاولویتهای تحقیقاتی دانشگاه
 • 2.بستر سازی مناسب جهت انجام پژوهشهای کاربردی و شناخت مشکلات آموزشی ، بهداشتی و درمانی

 • 3.بهره برداری پژوهشی از ثبت الکترونیکی پرونده های بیماران(HIS)

 • 4.بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه

 • 5. از طریق انجام پژوهش های مشترک بخصوص همکاری مشترک بخش بالینی با علوم پایه

 • 6.بررسی و پیگیری ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز واحد جهت مدیریت فعالیتهای پژوهشی

 • 7.برنامه ریزی در جهت برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی به منظور توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان

 • 8.کمک به ارتقا و ترویج فرهنگ پژوهش در زمینه های مختلف علمی

 • 9.ترغيب و توانمندسازی محققين در جهت انجام طرحهای کاربردی و جدید

 • 10.کمک به افزایش کیفیت مقالات نوشته شده

 • 11.راه اندازی و تشکیل شورای پژوهشی براساس آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی - بیمارستانهای آموزشی

 • 12.نظارت برفعالیت،رشد و عملکرد مراکز تحقیقاتی بخشهای بالینی

 • 13.نظارت بر اجرای برنامه های علمی وپژوهشی و برگزاری جلسات

 • 14.انجام پژوهش های کاربردی مستقل در زمینه ارتقاء سطح کیفی سلامت

 • 15. تلاش در جهت هماهنگی بیشتر تحقیقات در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی در جهت ارتقاء کیفیت تحقیقات و کاربردی ساختن آنها برای حل مشکلات سلامت جامعه