کارشناسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 زهره سامی راد

 (کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی)

کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

 
ناهید جلالیان الهی

(کارشناسی ارشد بیوشیمی)

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

                  
مارال برزگر امینی

(کارشناسی ارشد بیوشیمی )

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

الناز ظهیری

(کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی )

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

فرشته کافی زارع

(کارشناسی الهیات)

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

                   سحر خسروان

(کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)  

  کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

                      (CV)

نیلوفر وزیری بیرقدار

(کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) 

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

 

احسان برادران 

(کارشناسی ارشد آمار)

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

 

الهه جاجرمی

(کارشناسی کامپیوتر)

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)

فاطمه شهابی

(کارشناس ارشد آمار حیاتی)

کارشناس پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

(CV)