اعضا هیأت علمی واحد توسعه تحقیقات بالینی

دکتر حسن مهراد مجد

مدیر واحد توسعه تحقیقات بالینی

   استادیار - پزشکی مولکولی 

(CV)

دکتر مونا کبیری

 

 دکتری تخصصی نانوفناوری دارویی  (عضو علمی ) 

(CV)

دکتر مریم عمادزاده

 

   استادیار - متخصص پزشکی اجتماعی

(CV)

دکتر سیدعلی موسوی شایق

استادیار- دکتری مهندسی بیو مکانیک 

   و میکرو سیستم های پزشکی

(CV)

دکتر مریم صالحی

 

   دانشیار - متخصص پزشکی اجتماعی

(CV)

دکتر محمد محمدزادهاستاد- دکتری تخصصی فیزیولوژِی 

 (CV)

دکتر علی مرادی

 

   استادیار - دکتری تخصصی مهندسی بافت

(CV)