پروتکل های بهداشتی کووید19

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با ویروس کرونا

       دانلود       

 راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا 

      دانلود     

 راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا 

      دانلود     

 لینک مفید فیلم و پمفلت و................مقابله با ویروس کرونا 

   دانلود 
 لینک مفید دستورالعمل های مناسب مقابله با ویروس کرونا 

          دانلود