برگزاری اولین کارگاه از سلسله کارگاه های روش سیستماتیک ریویو و متا آنالایز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ولین کارگاه از سلسله کارگاه های روش سیستماتیک ریویو و متا آنالایز در تاریخ 25/07/ 1400توسط آقای دکتر حسن مهراد مجد عضو هیات علمی و استادیار پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برای اساتید و دانشجویان گروه آموزشی زنان و زایمان بیمارستان قائمعج برگزار گردید.

این کارگاه با حضور تقریبا 50 نفر از اساتید محترم و دانشجویان اعم از رزیدنت، انترن و استاژر گروه زنان و زایمان  روز یکشنبه مورخ 25/07/1400 در محل سالن شهید چمران بیمارستان قائم عج برگزار گردید. در این کارگاه مراحل مختلف نوشتن مقاله مروری نظام مند به روش گام به گام مطرح گردید که مورد استقبال شرکت کنندگان در کارگاه واقع شد.