دسترسي به بانک ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

** توجه **

جهت دسترسی به بانک های اطلاعاتی ابتدا درخواست خود را به ایمیل واحد:  

GH.CRU[at]mums.ac.ir 

ارسال نمایید و پس از مطرح نمودن و تایید در واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قائم (عج)

مجوز دسترسی محقق، به بانک مربوطه امکان پذیر می گردد.