بانک داده 1400

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بانک داده های 1396 الی 1400 بیمارستان قائم (عج) مشهد
ردیف  نام بانک داده  محتوی هر بانک داده
1  رجیستری رادیولوژی: CR (عکس های پرتابل)
    DDR (عکس های داخل بخش رادیولوژی)
2  رجیستری CT اسکن: CT ) CT معمولی)
    CT) CTA آنژیو)
  3   رجیستری MRI:  MR
4 رجیستری سونوگرافی: US
5 رجیستری سندرم تونل کارپ: داده های بیماری سندرم تونل کارپ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6 رجیستری اپیکندیلیت لترال آرنج: داده های اپیکندیلیت لترال آرنج در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7  رجیستری بیماری آرتروز CMC اولدر: داده های بیماری آرتروز CMC اولدر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
8 رجیستری بیماری دکوروان: داده های مربوط به بیماری دکوروان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
9 رجیستری بیماری دپویترن: داده های مربوط به بیماری دپویترن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
10 رجیستری بیماری انگشت ماشه ای: داده های مربوط به بیماری انگشت ماشه ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
11 رجیستری بیماری گانگلیونیک:  داده های مربوط به بیماری گانگلیونیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 12   رجیستری بیماری کین باخ: داده های مربوط به بیماری کین باخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
13 رجیستری داده های سال 98 و ماقبل: لینک محتوی عناوین داده های سال 98 و ماقبل آن