خدمات واحد                                                 
 
  • 1.هدایت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هئیت علمی محترم به سمتاولویتهای تحقیقاتی دانشگاه
  • 2.بستر سازی مناسب جهت انجام پژوهشهای کاربردی و شناخت مشکلات آموزشی ، بهداشتی و درمانی

  • 3.بهره برداری پژوهشی از ثبت الکترونیکی پرونده های بیماران(HIS)

  • 4.بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه

  • 5. از طریق انجام پژوهش های مشترک بخصوص همکاری مشترک بخش بالینی با علوم پایه

  • 6.بررسی و پیگیری ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز واحد جهت مدیریت فعالیتهای پژوهشی

  • 7.برنامه ریزی در جهت برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی به منظور توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان

  • 8.کمک به ارتقا و ترویج فرهنگ پژوهش در زمینه های مختلف علمی

  • 9.ترغيب و توانمندسازی محققين در جهت انجام طرحهای کاربردی و جدید

  • 10.کمک به افزایش کیفیت مقالات نوشته شده

  • 11.راه اندازی و تشکیل شورای پژوهشی براساس آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی - بیمارستانهای آموزشی

  • 12.نظارت برفعالیت،رشد و عملکرد مراکز تحقیقاتی بخشهای بالینی

  • 13.نظارت بر اجرای برنامه های علمی وپژوهشی و برگزاری جلسات

  • 14.انجام پژوهش های کاربردی مستقل در زمینه ارتقاء سطح کیفی سلامت

  • 15. تلاش در جهت هماهنگی بیشتر تحقیقات در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی در جهت ارتقاء کیفیت تحقیقات و کاربردی ساختن آنها برای حل مشکلات سلامت جامعه