برگزاری سلسه کارگاههای سیستماتیک ریویو و متاآنالیز جهت اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسط اعضاءهیات علمی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قائم عج