حضور عضو هیئت علمی واحد توسعه تحقیقات بالینی در نشست بین رشته ای در زمینه سلول های بنیادی

 

 آقای دکتر سید علی موسوی شایق عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قائم (عج) به عنوان یکی از اعضای نشست اختتامیه مدرسه تابستانی سلول های بنیادین شرکت نمودند. در این جلسه نحوه شکل دهی و انجام پژوهش های میان رشته ای با تکیه بر تحقیقات سلول های بنیادین برای دانشجویان تشریح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت.