برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی نیماد آقای دکتر سیدعلی موسوی شایق

   دومین کارگاه در خصوص نحوه نگارش طرح تحقیقاتی اولیه جهت نیماد در سالن خوارزمی در گروه انفورماتیک پزشکی دانشکده پزشکی در ساعت 8 تا 10 روز دوشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت با حضور اعضای هیأت علمی با هدف آشنایی با طرح ملی کشوری نیماد واستفاده از  فرصت جذب منابع پژوهشی خارج از دانشگاه برگزار گردید.

      مواد آموزشی مطرح شده در کارگاه:

       1- بررسی انواع فراخوان های نیماد

       2- روش نگارش پیش پروپوزال (Pre-proposal)

       3-بررسی عوامل مؤثر در قبولی پیش پروپوزال