پروپوزال نویسی

 

دروس ارائه شده سرکار خانم دکتر مریم صالحی  

 
 
  • *اهداف و فرضیات پژوهش 
 
             بخش اول   
             بخش دوم  
 
  • * بیان مساله و مرور متن
 
              بخش کامل   
 
  • * نمونه گیری
 
             بخش اول  
            بخش دوم  
 
  • *مطالعات توصیفی
 
            بخش اول  
            بخش دوم  
 
  •  *انواع مطالعات و بررسی مطالعات مورد شاهدی 
 
           بخش اول   
             بخش دوم  
           بخش سوم  

سامانه ها

  • پورتال دانشجوی محقق