آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی وشوراهای پژوهشی- بیمارستانهای آموزشی

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی وگسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکرحمایت ازتحقیقات بالینی با استفاده ازظرفیتهای بالقوه بیمارستانهاو اعضا هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات وفنآوری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانهاباهدف ترغیب وتوانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش دربیمارستانهای آموزشی تشکیل میشوند.


 لینک دانلود آیین نامه : PDF File.