این واحددر سال 1391 با هدف توانمندسازی پژوهشگران و افزایش روحیه تحقیق وپژوهش تحت نظرمعاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مشهد در بیمارستان قائم(عج) تاسیس گردید. جهت دستیابی به نتایج مطلوب کوتاه مدت و نیز طولانی مدت، اهداف واحد در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دنبال خواهد شد.


 

 Affiliation
Clinical Research Unit, 
         Quaem Hospital, Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran.
                    واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران    

  

 

 

 

سامانه ها

  • پورتال دانشجوی محقق