دکتر علی مرادی

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

استادیار- فوق تخصص جراحی دست   

                            دکتر حسن مهراد مجد

   استادیار پزشکی مولکولی        

                       (CV)                       

 

                

   

 

                        دکتر مریم عمادزاده 

                استادیار- متخصص پزشکی اجتماعی                

                              (CV)

                    

                      

 

                                دکتر مریم صالحی

                   دانشیار - متخصص پزشکی اجتماعی

                                          (CV)

 

    

 زهره سامی راد

  کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

                       دکتر سید علی موسوی شایق

    استادیار- دکتری مهندسی بیو مکانیکو میکرو سیستم های پزشکی

                                        (cv)

 

  

 

                                   آرزو اروجی         

                       دانشجوی ph.D آرمارزیستی 

                                          (cv)                

 

 

 

  

                           

 

سامانه ها

  • پورتال دانشجوی محقق